Ako spravovať antispamové nastavenia v Klientskom paneli IONOS.sk?


Používatelia, ktorí majú e-mailové schránky v sieti IONOS.sk, sú chránení pred spamom pod podmienkou, že majú zapnuté “Antispamové opatrenia”. Úpravu antispamových nastavení pre e-mailové schránky je možné vykonať:

 • po prihlásení sa prostredníctvom Pošty IONOS.sk do e-mailovej schránky. (odporúčaná metóda)
 • po prihlásení sa do servera alebo služby v Klientskom paneli IONOS.sk s príslušnými správcovskými oprávneniami.

Ako fungujú antispamové opatrenia?

Antispamové opatrenia sú založené na nižšie uvedených nastaveniach:

 • Blokovať správy obsahujúce spam podľa adresy odosielateľa – spočíva v blokovaní elektronických správ z adries, ktoré sú známe ako odosielatelia spamu. Antispamové filtre v IONOS.sk využívajú overené riešenia chrániace pred neželanou korešpondenciou.
 • Blokovať správy obsahujúce spam podľa predmetu a obsahu – spočíva v analýze predmetu a obsahu správy z hľadiska výskytu spojení a slov charakteristických pre spam a overení domény odosielateľa. Výskyt prinajmenšom niekoľkých čŕt charakteristických pre spam automaticky klasifikuje správu ako neželanú. Netreba zabúdať, že e-mailové správy sú odmietané až vtedy, keď sa v nich vyskytuje niekoľko prvkov typických pre spam.
DÔLEŽITÉ! Ak aj napriek zapnutiu vyššie uvedenej funkcionality dostávate naďalej nevyžiadané správy, môžete zablokovať e-mailové adresy odosielajúce takéto správy manuálne. Nie každá nevyžiadaná elektronická správa sa považuje za typický SPAM. Správy pochádzajúce z legálnych zdrojov, napr. správa obsahujúca reklamu odoslaná z newsletteru, ktorý používateľ odoberá, môžu byť považované za obyčajné elektronické správy.

Za účelom blokády neželaných správ môžete tiež využiť možnosť pridávania pravidiel, na základe ktorých bude prichádzajúca pošta blokovaná. Môžete si nastaviť, aby boli elektronické správy blokované na základe vybraných fráz nachádzajúcich sa v ich predmete.

 • Akceptuj poštu z vonkajšieho presmerovania – zapnutie tejto možnosti spôsobí, že všetky e-mailové správy presmerovaní do Vašej schránky na IONOS.sk budú doručované do schránky prijatých správ – bez ohľadu na to, z akej adresy sa presmerovanie vykonáva. Vypnutie tejto funkcie spôsobí, že všetky elektronické správy presmerované z externého servera (iného ako IONOS.sk) nebudú doručované do Vašej e-mailovej schránky.
 • Čierny zoznam – individuálny zoznam pravidiel, na základe ktorých  nebudú elektronické správy doručované do e-mailovej schránky.
 • Biely zoznam – individuálny zoznam pravidiel, na základe ktorých nebudú e-maily kontrolované antispamovými filtrami na IONOS.sk. Elektronické správy budú automaticky doručované do schránky prijatých správ – bez overovania.

V zóne Bieleho a Čierneho zoznamu môžete používať globálne znaky:

 • * – nahrádza ľubovoľný reťazec znakov v adrese,
 • ? – nahrádza jednotlivý znak v adrese.
DÔLEŽITÉ! Nezabudnite, že najvyššiu prioritu majú pravidlá z bieleho zoznamu odosielateľov. Napríklad ak je na bielom a čiernom zozname umiestnený identický zápis, nenastane blokáda e-mailu, keďže taký istý zápis sa nachádza na bielom zozname, ktorý má vyššiu prioritu v antispamových opatreniach.

Príklady použitých pravidiel na bielom a čiernom zozname

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky elektronické správy prichádzajúce z adries: lubovolny_nazov@domena.com (filtruje sa e-mailová adresa nachádzajúca sa v poli “Return-Path” v hlavičke).

 • @domena.com

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky elektronické správy prichádzajúce z IP adresy: 12.12.12.12.

 • 12.12.12.12

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky elektronické správy prichádzajúce z určitej triedy IP adries, ktoré sa začínajú reťazcom 12.12.*.* (* nahrádza ďalšie hodnoty).

 • 12.12.*.*

Z perspektívy bezpečnosti je najobľúbenejšou možnosťou filtrovania spamu blokovanie IP adries odosielateľov správ a nie domén či hostov, z ktorých boli správy odosielané a ktoré sa môžu meniť (snaha o predstieranie). Zablokovanie domény odosielateľa môže priniesť menšie účinky filtrácie pošty než zablokovanie IP adresy servera, z ktorého je pošta odosielaná.

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky elektronické správy, ktoré boli odoslané z poštového servera, ktorý sa identifikuje takýmto hostom (RevDNS) alebo IP adresou (namiesto hosta môžete zadať IP adresu).

 • domena.com

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky elektronické správy, ktoré obsahujú presne takúto spätnú adresu (pole Return-Path v hlavičke)

 • adres@domena.com

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky správy, ktoré majú v poli “Return-Path” v hlavičke e-mailovú adresu: lubovolny_retazec_znakov.domena.com

 • @*.domena.com

Nasledovný zápis spôsobí, že budú filtrované všetky správy, ktoré boli odoslané z poštového servera, ktorý sa identifikuje ľubovoľnou subdoménou v danej doméne (napr. mail.domena.com alebo lubovolny_retazec_znakov.domena.com).

 • *.domena.com
DÔLEŽITÉ! Všimnite si, že ak sa v pravidle nevyskytuje znak “@”, neoveruje sa spätná adresa odosielateľa, ale host (RevDNS) alebo IP adresa servera, ktorý sa pripojil! Nepochopenie tohto pravidla je najčastejšou príčinou nesprávnej konfigurácie bieleho alebo čierneho zoznamu.
DÔLEŽITÉ! Ak sa v hlavičke elektronickej správy nachádza viacero polí “Received: from”, vykoná sa filtrovanie správy na základe adresy nachádzajúcej sa celkom hore, pretože správa je doručovaná priamo na náš server a tie adresy, ktoré sa nachádzajú nižšie, obsahujú informácie o tom, akými servermi správa prechádzala.

Globálne nastavenia bieleho a čierneho zoznamu na serveri

Ak máte v nastaveniach poštového serveru aktívnu možnosť, ktorá slúži na zobrazovanie globálnych antispamových opatrení, na obrazovke pre úpravu antispamových nastavení budete mať dostupný dodatočný modul:

Čierny a biely zoznam odosielateľov účinný v rámci celého serveru sa zobrazí v Klientskom paneli IONOS.sk a v Pošte IONOS.sk pri zmenách antispamových nastavení pre e-mailovú schránku vytvorenú na tomto serveri. Globálne nastavenia bieleho a čierneho zoznamu odosielateľov platia vo všetkých e-mailových schránkach vytvorených na danom serveri.

Viac informácií vo veci globálnych nastavení čierneho a bieleho zoznamu na serveri

Používateľ, ktorý bude vykonávať zmeny antispamových nastavení, môže mať prístup k náhľadu na globálne nastavenia, čo môže byť nápomocné pri definovaní nových antispamových pravidiel. Používateľ e-mailovej schránky môže mať dostupný náhľad na globálne nastavenia – nebude ich však môcť meniť.

Po pridaní príslušných pravidiel na globálny čierny a biely zoznam (napr. elektronických adries alebo IP adries) budú tieto pravidlá aktívne vo všetkých e-mailových schránkach vytvorených na danom serveri.

Nastavenia antispamu na zákazníckom paneli:

 1. Vyberte server, na ktorom sú vytvorené e-mailové kontá.
 2. Prejdite na nastavenia antispamu a zadajte nastavenia čiernej listiny a bielej listiny pre odosielateľov.

Prostredníctvom Klientskeho panela IONOS.sk môžete nastaviť, či budú globálne antispamové nastavenia dostupné na náhľad pre používateľov poštových účtov.

DÔLEŽITÉ! Globálne nastavenia bieleho a čierneho zoznamu odosielateľov môže meniť iba používateľ, ktorý má prístup ku Klientskemu panelu IONOS.sk pre server.

Funkcia označ ako spam v Pošte IONOS.sk

Po prihlásení sa v Pošte IONOS.sk do vybranej e-mailovej schránky môžete využiť funkciu označovania vybraných správ zo schránky ako spamu. Správy, ktoré budú takto označené, budú následne filtrované a v prípade opakujúcich sa hlásení tohto typu sa zaradia medzi pravidlá antispamových opatrení fungujúcich v rámci našich poštových serverov.

Elektronická správa, ktorá bola označená ako spam, sa prenesie do priečinka „Spam”. Ak chcete, aby už takáto správa nebola označená ako spam, prejdite do priečinka “Spam” a odstráňte toto označenie.

Bezpečný hosting pre Vašu webovú stránku

Pripravili sme miesto, v ktorom sa bude Vaša webová stránka a poštová elektronická schránka cítiť komfortne.


Vyhľadávanie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo